Udostępnianie dokumentacji medycznej

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Placówka udostępnia dokumentację medyczną:
 • do wglądu w swojej siedzibie, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.
 1. Placówka udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, zgodnie z Art. 26. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych) Placówka nie pobiera opłat.

  Maksymalne stawki za okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.:

  • 0,49 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,84 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 14,24 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

   

   

  Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

   

  PIERWSZY RAZ W ŻĄDANYM ZAKRESIE

  KOLEJNY RAZ W ŻĄDANYM ZAKRESIE

  Kserokopia lub wydruk (1 strona)

  0,00 zł

  0,49 zł

  Wyciąg lub odpis
  (1 strona)

  0,00 zł

  14,24 zł

  Informatyczny nośnik danych

  0,00 zł

  2,84 zł