O PROJEKCIE:

STREFA MEDYCYNY PAWEŁCZAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Częstochowie realizuje projekt „Porzucam lęki – wracam do życia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do BEZPŁATNEJ rehabilitacji oraz edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową oraz sprawność psychiczną i społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwicowymi, głównie z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i Bytomia w wieku aktywności zawodowej lub deklarujących gotowość do pojęcia zatrudnienia wraz z podniesieniem kwalifikacji personelu medycznego.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Objęcie programem kompleksowej rehabilitacji leczniczej i edukacji zdrowotnej w ramach regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019 – 2022, 600 osób (w tym 300 kobiet) powyżej 18 roku życia w wieku aktywności zawodowej (18-59 lat u kobiet i 18-64 lat u mężczyzn) pracujących lub deklarujących gotowość do podjęcia pracy, z woj. śląskiego, głównie z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i Bytomia, z rozpoznanym w wywiadzie zaburzeniem zgodnie z klasyfikacją ICD-10: F33, F41.1, F.43.1, F43.2. Zakłada się, że minimalna ilość osób w wieku 50 + będzie stanowić 300 osób (w tym 150 kobiet i 150 mężczyzn)
 2. Podniesienie kwalifikacji 10 osób (w tym 5 kobiet) personelu medycznego zatrudnionego na terenie woj. śląskiego

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:

 • jest aktywna zawodowo lub deklaruje gotowość podjęcia zatrudnienia;
 • zamieszkuje wg Kodeksu Cywilnego w woj. Śląskim,
 • jest w wieku 18-59 lat w przypadku kobiet oraz 18-64 lat w przypadku mężczyzn
  rozpoznanie w wywiadzie:
  – zaburzeń depresyjnych nawracających (F33),
  – zaburzeń lękowych uogólnionych (F41.1),
  – zaburzeń stresów pourazowych (F.43.1)
  – zaburzeń adaptacyjnych (F43.2)

które ograniczają ich zdolność do aktywności społeczno-zawodowej.

 • zakończyła leczenie właściwe ww. zaburzeń; ma stały dostęp do telefonu
 • stacjonarnego lub komórkowego;
 • nie korzystała w ostatnich 6 miesiącach ze świadczenia rehabilitacyjnego finansowanego z NFZ, ZUS, KRUS, PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych (oświadczenie pacjenta);
 • nie uczestniczyła w innym programie terapeutyczno-rehabilitacyjnym dot. ZPAiN w tym samym zakresie np. u innego beneficjenta;
  bez przeciwskazań zdrowotnych do terapii ambulatoryjnej (np. ciężka depresja,
 • zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe);
 • wyraża chęć uczestnictwa w odpowiedzi na zaproszenie do projektu.

Osoby z niepełnosprawnością, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności mają bezwzględne pierwszeństwo kwalifikacji do udziału w projekcie.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba (pacjent) z całkowitą niezdolnością do pracy.

Projekt skierowany jest również do personelu medycznego zamieszkującego / pracującego wg Kodeksu Cywilnego w województwie Śląskim – 10 osób (w tym 5 kobiet).

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOŻE SKORZYSTAĆ UCZESTNIK PROGRAMU?

Kompleksowa rehabilitacja w programie obejmuje:

 • konsultacje psychiatryczne (wstępna i kontrolna)
 • konsultacje psychologiczne (wstępna i kontrolna)
 • indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem
 • konsultacje telefoniczne z psychologiem
 • trening redukcji stresu
 • warsztaty terapeutyczne
 • warsztaty asertywności
 • spotkania edukacyjne
 • konsultacje specjalistyczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r.

Całość realizowanego programu dla danego Uczestnika powinna zamknąć się w max 20 tygodniach, przy czym indywidualny czas udziału oraz częstotliwość konsultacji w regionalnym programie zdrowia będzie uzależniony od możliwości i indywidualnych potrzeb pacjentów.

Przykładowy harmonogram kompleksowej rehabilitacji uczestników Programu:

Wsparcie dla pacjentów w projekcie będzie:

 • bezpłatne i dobrowolne;
 • odbywać się po wyrażeniu przez pacjenta świadomej zgody;
 • prowadzone z poszanowaniem prywatności oraz ochrony danych osobowych;
 • realizowane przez multidyscyplinarny zespół specjalistów (psychiatra, psycholog, psychoterapeuta)


WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 992 480,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE (EFS): 1 753 382,40 PLN


BIURO PROJEKTU:

STREFA MEDYCYNY PAWEŁCZAK SPÓŁKA JAWNA
ul. Drogowców 12
42-202 Częstochowa

Godziny pracy Biura Projektu:
Dni robocze: 09:00 – 17:00

Kontakt:
tel. kom. 881 466 866
email: projekteu@surgica.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 4 ust. 4 Regulaminu) przyjmowane są:
1) osobiście w Biurze Projektu przy ul. Drogowców 12, 42-202 Częstochowa
2) pocztą tradycyjną na adres STREFA MEDYCYNY, ul. Drogowców 12, 42-202 Częstochowa
3) mailowo na adres: projekt.eu@strefamedycyny.com (oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w dniu pierwszej konsultacji w ramach projektu)
Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce „Do pobrania”

DO POBRANIA

1. Dokumentacja rekrutacyjna, regulamin rekrutacji
2. Umowa i pozostała dokumentacja dla Uczestnika Projektu
3. Plakat informacyjny o projekcie
4. Plakat „Porzucam lęki – wracam do zdrowia”
5. Ulotka „Porzucam lęki – wracam do zdrowia”

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 na świadczenie usług konsultacji psychologicznych na potrzeby realizacji projektu „Porzucam lęki – wracam do życia”

Załącznik nr 1 wzór oferty
→ Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań
→ Załącznik nr 3 oświadczenie RODO
→ Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych 2
→ Załącznik nr 5 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
→ Zapytanie ofertowe nr 1/2022 STREFA MEDYCYNY z dnia 09.06.2022
→ Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2022

Blog

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, których pasją jest zdrowie i dobre samopoczucie. Na naszym blogu dzielimy się najnowszymi informacjami i trendami w dziedzinie medycyny oraz naszymi doświadczeniami z zakresu badań, diagnostyki i leczenia. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości informacji, aby pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących Twojego zdrowia. 

Nasz zespół

Nasz zespół to grupa doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny medycyny estetycznej. Każdy z naszych pracowników posiada nie tylko bogate doświadczenie, ale również najnowszą wiedzę medyczną, co umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie. W naszym zespole znajdziesz lekarzy dermatologów, kosmetologów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki medyczne.