Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej to miejsce, gdzie pacjenci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie medyczne w zakresie podstawowej diagnostyki i leczenia. Nasz zespół składa się z doświadczonych lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i specjalistów, którzy dbają o zdrowie i dobro pacjentów na co dzień. W naszej poradni priorytetem jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w przyjaznej i komfortowej atmosferze. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, zarówno w ramach wizyt zaplanowanych, jak i w nagłych przypadkach. Dbamy o zdrowie w każdym wieku – od niemowląt po seniorów.

Organizacja poradni POZ
1. Rejestracja na wizytę
Pacjent może zarejestrować się na wizytę poprzez:
bezpośredni kontakt z rejestracją medyczną w przychodni przy ul. Drogowców 12, 42 – 202 Częstochowa
kontakt telefoniczny – numery telefonu: 663 450 045, 663 898 888
kontakt mailowy – e-mail: rejestracja@strefamedycyny.com
formularz kontaktowy na stronie www -https://strefamedycyny.com/kontakt/

2. Zasady przyjmowania pacjentów w gabinecie lekarskim
Pacjenci przyjmowani są w gabinecie lekarskim według kolejności godzin rejestracji. Średni czas przewidziany na przyjęcie pacjenta to od 15 minut.
Czas każdego przyjęcia pacjenta może ulec zmianie, stąd ustalona godzina wizyty jest orientacyjna i może ulec przesunięciu do 45 minut. Lekarz może przyjąć dodatkowego pacjenta w dowolnym, ustalonym przez siebie czasie (np. w sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowego przyjęcia), co może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania przez pozostałych pacjentów. Pacjenci wchodzą do gabinetu po wezwaniu przez lekarza.
Wizyty dzieci i młodzieży
Zgodnie z wymogami prawa, wizyty dzieci do ukończenia 16 r.ż., odbywają się w obecności rodzica lub dorosłego opiekuna. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeżeli zgłosi się ono na wizytę samo. Na terenie Przychodni za dzieci do 16 r.ż. odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci.
Dzieci, które ukończyły 16 r.ż. mogą być badane bez obecności opiekuna. Mają również prawo do informacji o stanie zdrowia, prowadzonym leczeniu oraz do wyrażenia sprzeciwu. Nie mogą jednak samodzielnie zadecydować o wdrożeniu leczenia, bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Wizyty dzieci z podejrzeniem choroby silnie zakaźnej
Dzieci z podejrzeniem choroby silnie zakaźnej (takiej jak odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, szkarlatyna, mononukleoza czy rumień zakaźny) muszą być izolowane od pozostałych dzieci, stąd ich rodzice proszeni są o:
wcześniejszą rejestrację bez dziecka (osobiście lub telefonicznie),
oczekiwanie na wizytę w wyznaczonym przez personel miejscu w oddaleniu od innych dzieci.
3. Wizyty domowe
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza lub pielęgniarkę środowiskową.
Wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki środowiskowej POZ odbywa się w dniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramem pracy poradni. Godzina wizyty domowej może ulec zmianie w sytuacji wymagającej takiej potrzeby, np. przypadek nagły występujący w przychodni. O zmianie godziny wizyty pacjent jest informowany przez pracownika rejestracji medycznej. W pozostałych przypadkach wizyta odbywa się w innym ustalonym z pacjentem terminie.
Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę wizyty domowej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku , w dni robocze, w godzinach 8.00-11.00.
Wizyty odbywają się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, po ustaleniu takiej potrzeby przez lekarza.
Sytuacje, które nie uzasadniają wezwania lekarza do domu:
Wizyta kontrolna
Uzyskanie recept na kontynuację leczenia
Problem z dotarciem do Przychodni z powodu braku własnego środka komunikacyjnego
4. Porady telefoniczne
Pacjent może zgłosić, podczas kontaktu z Rejestracją Przychodni, potrzebę konsultacji telefonicznej z pracownikiem medycznym, tj. lekarzem, pielęgniarką lub położną, którzy udzielają świadczeń w Przychodni. Bezpośrednim warunkiem uzyskania porady telefonicznej jest zaktualizowanie swojego numeru kontaktowego w bazie Przychodni. Podczas dokonywania rejestracji na teleporadę, pacjent jest informowany o numerze telefonu, z jakiego będzie dokonywana teleporada.
Teleporady odbywają się w postaci konsultacji i edukacji prowadzonych telefonicznie. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.
W celu przeprowadzenia rozmowy z pacjentem  pracownik medyczny (lekarz, pielęgniarka lub położna) dzwoni do pacjenta na numer telefonu zapisany w dokumentacji medycznej w czasie do 45 minut po  upływie zaplanowanego terminu rejestracji w Terminarzu. W przypadku nieodebranego połączenia podejmowane są co najmniej dwukrotnie  kolejne próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Przed udzieleniem teleporady lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ musi potwierdzić tożsamoś
pacjenta, czego dokonuje na podstawie danych z dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru POZ.

Podczas teleporady lekarz przeprowadza konsultację w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty Przychodni lun wizyty domowej. W każdym przypadku o terminie przeprowadzenia wizyty decyduje lekarz. W czasie udzielenia telefonicznego świadczenia zdrowotnego lekarz może wpisać e-receptę, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne. Kod do e-recepty, e-skierowania lub e-zlecenia jest wysyłany do pacjenta za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu znajdujący się w dokumentacji pacjenta. Jeśli Pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta, kod otrzymuje na swój telefon komórkowy lub na adres poczty elektronicznej podany w Internetowym Koncie Pacjenta. W celu realizacji e-recepty, e-skierowania lub e-zlecenia pacjent podaje w danym podmiocie (aptece, poradni specjalistycznej, szpitalu, punkcie zaopatrzenia ortopedycznego, sklepie medycznym) otrzymany od lekarza kod oraz numer PESEL.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
Kiedy można skorzystać z teleporady?
Konsultacja w sprawie kontynuacji stosowania leków stałych lub zmiany dawkowania, czy sposobu zażywania leków;
kontrola w trakcie leczenia – gdy została wcześniej uzgodniona z lekarzem;
omówienie wyników badań laboratoryjnych lub dokonywanych w domu pomiarów (np. ciśnienia tętniczego czy glukozy);
konsultacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej (np. porada co do sposobu żywienia, omówienie planu postępowania w danej chorobie lub gdy jest się zdrowym);
skierowanie na badania, zabiegi oraz zlecenie zaopatrzenia ortopedycznego lub wyrobów medycznych – zaplanowanych wcześniej z lekarzem POZ.

Osobiste wizyty pacjentów, w tym pacjentów małoletnich, powinny być realizowane w następujących przypadkach:
gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi),
gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji

Kiedy nie można skorzystać z teleporady?
Teleporada nie może odbyć się w następujących sytuacjach:
wizyta dziecka do lat 6 – niezależnie od przyczyny (z wyjątkiem wizyty kontrolnej – po ustaleniu takiej formy konsultacji z lekarzem);
przy podejrzeniu infekcji koronawirusem u dziecka do 2. roku życia (u starszych dzieci przy podejrzeniu infekcji koronawirusem może odbyć się teleporada);
jeśli stan zdrowia pacjenta w związku z chorobą przewlekłą uległ zmianie, a zwłaszcza pogorszeniu;
jeżeli jest podejrzenie, że pacjent może mieć nowotwór;
jeżeli jest to pierwsza wizyta pacjenta po złożeniu deklaracji wyboru;
jeśli jest zaplanowane szczepienie (obowiązkowe lub zalecane);
wizyta z badaniem bilansowym.

5. Skierowania
Skierowanie jest dokumentem wymaganym przy dostępie do:
badań diagnostycznych
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorymi
leczenia szpitalnego
rehabilitacji leczniczej
leczenia uzdrowiskowego
Skierowania do poradni specjalistycznej wystawia każdy lekarz POZ. Może ono dotyczyć:
konsultacji jednorazowej,
leczenia okresowego (w przypadku chorób uleczalnych w przewidywanym okresie czasu),
leczenia stałego (w przypadku chorób przewlekłych, o ile wymaga tego proces leczenia).

E-skierowanie
E-skierowanie, czyli skierowanie elektroniczne wystawia lekarz POZ w systemie informatycznym.
Pacjent otrzymuje od lekarza czterocyfrowy kod skierowania. Jeśli Pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta, kod skierowania otrzymuje na swój telefon komórkowy lub na adres poczty elektronicznej podany w Internetowym Koncie Pacjenta. Wszystkie e-skierowania wystawione pacjentowi dostępne są na jego Internetowym Koncie Pacjenta.
Rejestrując się do poradni specjalistycznej lub na badanie, pacjent podaje czterocyfrowy kod e-skierowania oraz swój PESEL. Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczenia w danym zakresie.
Skierowanie na leczenie specjalistyczne obejmuje całość świadczeń związanych z leczeniem danego schorzenia. W przypadkach uzasadnionych medycznie, skierowanie do lekarza specjalisty lub na hospitalizację może być poprzedzone wykonaniem niezbędnych badań diagnostycznych. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.
Skierowanie nie jest wymagane w przypadku, gdy pacjent chce skorzystać z porady lekarzy specjalistów:
lekarza ginekologa i położnika
lekarza stomatologa
lekarza wenerologa
lekarza onkologa
lekarza psychiatry

Ponadto skierowania nie muszą przedstawiać osoby o szczególnych uprawnieniach, przedstawionych pod poniższym adresem www:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/
Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, w przypadku zatruć, urazów i wypadków.

Ważność skierowania: 

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony. Skierowanie do poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne lub do szpitala ważne jest do momentu jego realizacji lub do momentu ustania przyczyny jego wystawienia.

Nowe skierowanie jest konieczne, gdy Pacjent zakończył leczenie u danego specjalisty lub gdy pojawił się zupełnie nowy problem zdrowotny, który wymaga diagnostyki i leczenia specjalistycznego bądź gdy problem powrócił po zakończeniu leczenia.

Skierowanie należy również odnowić, gdy Pacjent nie podjął leczenia w ciągu ostatnich 730 dni.

Skierowanie do sanatorium w wersji elektronicznej wystawione przez lekarza POZ jest przesyłane automatycznie do oddziału NFZ Pacjenta. Pacjent nie musi dostarczać papierowego wydruku skierowania do oddziału.

Wyjątki:

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na zabiegi fizykoterapeutyczne zobowiązani są zarejestrować się w wybranym gabinecie/zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia.

6. Zaświadczenia lekarskie
Pacjent ma prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia związanego z:
leczeniem i rehabilitacją
niezdolnością do pracy,
orzekaniem o niepełnosprawności,
uzyskaniem pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego,
dodatkiem lub jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka (wystawia położna),
urlopem dla poratowania zdrowia dla nauczycieli i nauczycieli akademickich.

7. Gabinet zabiegowy
Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00– 18.00.
W godzinach 8:00 – 11.00 funkcjonuje jako punkt pobrań materiału biologicznego do badań laboratoryjnych.  Nie obowiązuje rejestracja telefoniczna na konkretną godzinę.
W punkcie pobrań poza kolejnością przyjmowani są następujący pacjenci:
niemowlęta przed ukończeniem 1-go roku życia
kobiety w zaawansowanej ciąży
inwalidzi wojenni
pacjenci ze skierowaniem na test obciążenia glukozą
pacjenci ze skierowaniem wyłącznie na badania ogólne moczu/kału lub posiewu moczu/kału
Wyniki większości badań laboratoryjnych można odebrać następnego dnia po godzinie 12.00 w Rejestracji. Na niektóre wyniki czeka się dłużej i wówczas pacjent jest informowany przez pielęgniarkę pobierającą materiał do badania. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Rejestracją Przychodni celem uzyskania informacji, czy wyniki Pacjenta są już dostępne.
Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ w godzinach 11.00 – 18.00 w gabinecie zabiegowym mogą wykonywa
:
badania diagnostyczne: EKG, spirometria, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary glukozy, pomiar saturacji (pulsoksymetrem)
zabiegi pielęgniarskie: iniekcje, opatrunki, ściąganie szwów, usuwanie kleszczy, edukacja zdrowotna,
szczepienia ochronne,
pomoc doraźna w przypadkach nagłych.
Badania diagnostyczne i zabiegi w ramach NFZ wykonywanie są wyłącznie na zlecenie lekarzy Przychodni. Na badania wykonywane odpłatnie skierowanie nie jest wymagane.
7. Szczepienia
Osoby do szczepienia kwalifikuje lekarz, po wypełnieniu przez pielęgniarkę specjalnego kwestionariusza dotyczącego ewentualnych przeciwwskazań.
Miejsce wykonywania szczepień:
Szczepienia dorosłych odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 w Gabinecie Zabiegowym, po uprzedniej rejestracji z wyprzedzeniem.
Szczepienia dzieci odbywają się po wcześniejszej rejestracji na dany termin. Przed szczepieniem dziecko jest badane przez lekarza medycyny rodzinnej.
8. Wystawianie Karty Zgonu
Zgodnie z obowiązującym prawem, lekarz ma prawo wypisać Kartę Zgonu jeżeli:
pacjent znajdował się pod jego opieką w przeciągu ostatnich 30 dni
zwłoki znajdują się w odległości nie większej niż 4 km od jego miejsca pracy
jest w stanie stwierdzić zgon w przeciągu 12 godzin od śmierci
stwierdził zgon na podstawie osobistego badania
nie ma żadnych wątpliwości odnośnie naturalnej przyczyny śmierci
W przypadku wątpliwości co do bezpośredniej przyczyny śmierci, lekarz zgłasza sprawę na Policję.

Blog

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, których pasją jest zdrowie i dobre samopoczucie. Na naszym blogu dzielimy się najnowszymi informacjami i trendami w dziedzinie medycyny oraz naszymi doświadczeniami z zakresu badań, diagnostyki i leczenia. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości informacji, aby pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących Twojego zdrowia. 

Nasz zespół

Nasz zespół to grupa doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny medycyny estetycznej. Każdy z naszych pracowników posiada nie tylko bogate doświadczenie, ale również najnowszą wiedzę medyczną, co umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie. W naszym zespole znajdziesz lekarzy dermatologów, kosmetologów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki medyczne.