Strefa Medycyny Sp. z o. o z siedzibą w Częstochowie realizuje grant pn. „Model DOM w Strefa Medycyny Sp. z o.o.” będący częścią projektu pn. „MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej” o numerze: POWR.04.01.00-00-DOM1/22, wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie przez DGA Spółka Akcyjna oraz FUNDACJĘ WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Wysokość przyznanego grantu: 79 870 zł
Okres realizacji grantu: 01.01.2023 – 31.08.2023

Cel projektu: Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w nie mniej niż 15 instytucjach na terenie całego kraju- Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży)

Formy wsparcia, jakimi objęci są uczestnicy projektu:

  • Dla rodzin – uczestników projektu, opracowywany jest Indywidualny Plan Wsparcia opiewający:
  • indywidualne konsultacje psychologiczne dla dziecka w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie nowotworowej
  • konsultacje psychologiczne rodziców lub opiekunów dziecka w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie nowotworowej
  • konsultacje psychologiczne całej rodziny lub pozostałych członków rodziny indywidualnie
  • spotkania grupy wsparcia rodziców lub opiekunów dzieci obu rodzin
  • spotkania psychologa w środowisku szkolnym dziecka
  • spotkania z rodzinami dotyczące pozostałych (pozapsychologicznych) form wsparcia

Dodatkowo, poza rodzinami objętymi wsparciem, projekt zakłada współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz zbudowania kompleksowo działającego modelu poprzez m.in.:

  • działania edukacyjne skierowane do instytucji wsparcia z rynku lokalnego, w tym instytucje pomocy społecznej (np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie), organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się zdrowiem, opieką nad rodziną, dziećmi, wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych, instytucje pomocy socjalnej, materialnej, finansowej, inne podmioty działające w środowisku lokalnym (w tym pedagogów szkolnych)
  • działania edukacyjne skierowane do instytucji i osób zainteresowanych poznaniem Modelu DOM, które następnie mogłyby wdrożyć poznane metody w swojej codziennej pracy z pacjentami i ich rodzinami (np. poradnie mające możliwość nieodpłatnej pomocy psychologicznej, fundacje, stowarzyszenia)

Planowane efekty:
1. Wsparcie 2 rodzin z dzieckiem chorym onkologicznie lub po zakończonym leczeniu onkologicznym poprzez opracowanie i realizację Indywidualnego Planu Wsparcia dla każdego dziecka/rodziny zrekrutowanej i objętej opieką
2. Nawiązanie współpracy z innymi podmiotami – potencjalnymi użytkownikami MODELU DOM i zwiększenie ich świadomości na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z problemem choroby nowotworowej
3. Zapewnienie trwałości funkcjonowania rozwiązania MODEL DOM w placówce – wprowadzenie do praktyki działania Grantobiorcy założeń innowacji społecznej

Rekrutacja:
Rekrutacja jest otwarta w terminie od 9.01.2023 do 31.01.2023 do godz. 15:00. Rodziny zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zaproszone telefonicznie na podpisanie umowy w dn. 31.01.2023 na g. 18:30.
Rodziny mogą zgłaszać się samodzielnie do Strefy Medycyny lub na podstawie przekierowania z instytucji, z której pomocy korzystają.
Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o udział w projekcie jest wypełnienie w języku polskim następujących dokumentów (wzory dokumentów znajdują się w „Dokumentach do pobrania”):
1. Deklaracja udziału odbiory innowacji w Grancie (a) – dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny
2. Deklaracja udziału odbiory innowacji w Grancie (b) – dla wszystkich niepełnoletnich członków rodziny
3. Oświadczenie odbiorcy innowacji – dla wszystkich członków rodziny
Dokumenty można wysłać elektronicznie na adres mailowy Przychodni: kontakt@strefamedycyny.com lub złożyć osobiście w siedzibie Przychodni – Strefa Medycyny, ul. Drogowców 12, 42 – 202 Częstochowa (obok hotelu Scout).

Kwalifikacja do projektu prowadzona jest w oparciu o następujące kryteria:
a. rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej lub choroba onkologiczna w wywiadzie.
b. przebywanie na terenie powiatu obszaru działania Ośrodka (częstochowski) lub miasta Częstochowa

Kryteria wyboru:
a. posiadanie dokumentacji medycznej potwierdzającej chorobę onkologiczną dziecka
b. w kolejnym etapie decyduje kolejność zgłoszeń.

W procesie rekrutacji zostaną wyłonione dwie rodziny. Strefa Medycyny stworzy listę rezerwową dwóch rodzin na wypadek, gdyby rodziny z przyczyn niezależnych od siebie, zostały zmuszone do rezygnacji z udziału w programie.

Dokumenty do pobrania:
Zał. 1 REKRUTACJA – Deklaracja udziału odbiory innowacji w Grancie (a)
Zał. 2 REKRUTACJA – Deklaracja udziału odbiory innowacji w Grancie (b)
Zał. 3 REKRUTACJA – Oświadczenie odbiorcy innowacji
Zał. 4 UMOWA – Wzór umowy z rodziną

Blog

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, których pasją jest zdrowie i dobre samopoczucie. Na naszym blogu dzielimy się najnowszymi informacjami i trendami w dziedzinie medycyny oraz naszymi doświadczeniami z zakresu badań, diagnostyki i leczenia. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości informacji, aby pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących Twojego zdrowia. 

Nasz zespół

Nasz zespół to grupa doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny medycyny estetycznej. Każdy z naszych pracowników posiada nie tylko bogate doświadczenie, ale również najnowszą wiedzę medyczną, co umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie. W naszym zespole znajdziesz lekarzy dermatologów, kosmetologów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki medyczne.